Sociálny podnik MAJOLIKA-R, S.R.O.

Spoločnosť Majolika-R, s.r.o. je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti:

  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Myšlienka zamestnávať hendikepované a znevýhodnené osoby vznikla už asi pred osemnástimi rokmi, kedy sme mali v našej dielni prvých hendikepovaných zamestnancov. Oficiálnu podobu ako Chránená dielňa sme nadobudli v roku 2011.

„Nikdy som si zamestnancov nevyberala. Príležitosť som dala každému, kto mal záujem pracovať“.

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovnými spôsobmi:

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti, Spoločnosť zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby. Ich zamestnávaním, Spoločnosť sleduje cieľ ich (opätovného) sociálneho začlenenia.

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt Spoločnosť zachováva dedičstvo našich otcov – slovenskú ľudovú majoliku pre ďalšie generácie. Vlastná manufaktúra slovenskej ľudovej majoliky, ktorá je posledná v rámci Slovenska s výrobou tradičnej červenice (hliny pre výrobu majoliky ako takej). Materiál sa vyrába iba zo slovenských komponentov. Zachovávanie slovenských ľudových tradícií zaškolením a výučbou ľudí so znevýhodnených skupín, prípadne s hendikepom. Originálne postupy – ručne točené výrobky na hrnčiarskom kruhu z vlastnej hliny. Práca s hendikepovanými a znevýhodnenými ľuďmi je pre nás poslaním.